Rome Declaration


  ROME DECLARATION (Commitment of Filipino Migrants in Europe)

  We, 250 delegates of the Filipino Diaspora in Europe (Austria, Belgium, Czech
  Republic, Denmark, France, Italy, Germany, Great Britain, Greece, Malta,
  Netherlands, Norway, Spain Sweden and Switzerland) and in other countries of
  the world (Hong Kong, Saipan, Singapore, United Arab Emirates, Israel, Canada
  and US), gathered in Rome for the first D2D Conference, held on 27-29 September
  2012, hereby recommend the following:

  1. The Overseas Filipinos organizations, church groups, local and Philippine
  government institutions in the host countries, UN agencies and international
  organizations shall cooperate to organize and implement concrete actions
  aiming at recognizing the treasures of the Filipino culture and helping all
  Filipinos overseas be open to and be and enriched by the host countries’
  cultures in order to become “Glocal” Filipinos (global as well as local).

  2. The Overseas Filipinos organizations and local and Philippine government
  institutions in the host countries shall jointly promote the empowerment of
  the Filipino diaspora, including the undocumented, fostering the unification
  process among Filipinos overseas and the integration with other migrants and
  local people in the host societies.

  3. The Overseas Filipinos organizations, church groups, local and Philippine
  government institutions in the host countries, UN agencies and international
  organizations shall enact programs aiming at increasing Filipinos overseas’
  awareness of their rights and as well as the laws and regulations in the host
  countries.

  4. The Philippine government shall establish a 1-stop-shop center for proper
  advice and assistance to returnees in the Philippines.

  5. The Overseas Filipinos organizations, church groups, local and Philippine
  government institutions in the host countries shall cooperate in the
  establishment of counseling centers and support groups in all the host
  countries.

  6. The NGOs, academe and local Philippine government institutions in the host
  countries shall collaborate in the organization and offer of accessible the
  offering of and sustainable finance literacy programs to Filipinos overseas.

  7. The private sector, NGOs, Overseas Filipinos’ organizations, local and
  Philippine government institutions in the host countries, UN agencies and
  International organizations shall forge a multi-stakeholder partnership aiming
  at promoting the economic security of Filipinos overseas.

  8. The Overseas Filipinos’ organizations, church groups, Philippine government,
  NGOs and ILO shall cooperate to help Filipino domestic workers to develop
  their capacities (i.e. value formation programs), and set up service centers for
  them in the host countries.

  9. The Filipino families, church groups, NGOs, Overseas Filipinos’ organizations,
  Philippine government and local host government shall jointly promote
  studies, researches, consultation and dissemination activities aiming at
  increasing the awareness of the issues impacting on Filipino youth engaged in
  international migration and organize and implement specific programs
  addressing their needs

  10.The Filipino families, church groups, NGOs, Overseas Filipinos’ organizations,
  Philippine government and local host government shall jointly promote and
  cooperate to set up counseling centers and support groups to address all
  problems affecting the Filipino families involved in international migration (i.e.
  isolation, domestic violence, mental and physical health).

  11.The Global Filipino Diaspora council and the already engaged Overseas
  Filipinos’ organizations shall jointly promote the participation in the D2D
  process of all Filipino overseas in Europe through their organizations, starting
  from bringing back the outcomes of this conference to their respective
  countries.

  12.The relevant Philippine government institutions shall promote to capitalize on
  already existing mechanisms and structures that can address the priority issues
  identified by the Conference.

  Therefore we formally commit to promote the implementation of all the above mentioned recommendations through our regional and national networks and platforms, ensuring the linkage with the Global Filipino Diaspora Council.

  As a concrete manifestation of our commitment we hereby establish the
  European Network of Filipino Diaspora (ENFiD), according to the modalities
  adopted in this conference.

  Rome, 29 September 2012

   

  DEKLARASYON SA ROMA

  Kami, ang 250 delegates ng Filipino Diaspora sa Europa (Austria, Belgium,
  Czech Republic, Denmark, France, Italy, Germany, Great Britain, Greece,
  Malta, Netherlands, Norway, Spain, Sweden at Switzerland) at ng iba pang
  mga bansa sa mundo (Hong Kong, Saipan, Singapore, United Arab Emirates,
  Israel, Canada at US), na nagtipon sa Roma para sa kauna-unahang D2D
  Conference, na ginanap noong 27-29 Setyembre 2012, ay iminumungkahi ang
  mga sumusunod:

  1. Ang mga organisasyon ng Pilipino sa ibayong dagat, mga grupo ng simbahan,
  mga institusyong lokal at ng pamahalaan ng Pilipinas sa bansang kinaroroonan,
  ahensya ng UN at mga internasyunal na organisasyon ay magtutulungan sa
  pagsasa-ayos at pagpapatupad ng mga kongkretong aksyon na naglalayong
  pahalagahan ang mga yaman ng kulturang Pilipino at tulungan ang lahat ng
  Pilipinong nasa ibayong dagat upang maging bukas sa at mapagyaman ng
  kultura ng bansang kinaroroonan upang maging “Glocal Filipinos” (global at
  local).

  2. Ang mga organisasyon ng Pilipino sa ibayong dagat, institusyong lokal at ng
  pamahalaan ng Pilipinas sa bansang kinaroroonan ay sama-samang itataguyod
  ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga Pilipino sa diaspora, kasama na ang mga hindi-
  dokumentado, pagtitibayin ang proseso ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa iba’t-ibang
  bansa at ang kanilang integrasyon kaakbay ng iba pang mga migrante at ng
  mga mamamayang lokal sa lipunan ng bansang kinaroroonan.

  3. Ang mga organisasyon ng mga Pilipino sa ibayong dagat, mga grupo ng
  simbahan, insitusyong lokal at ng pamahalaan ng Pilipinas sa bansang
  kinaroroonan, mga ahensya ng UN at mga internasyunal na organisasyon ay
  magsasagawa ng mga programa na naglalayong palawakin ang kaalaman ng
  mga Pilipino sa ibayong dagat ukol sa kanilang mga karapatan, gayundin ang
  mga batas at alituntunin ng bansang kinaroroonan.

  4. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay magtatatag ng one-stop-shop center kung saan
  makakakuha ng mga angkop na payo at tulong ang mga Pilipinong balikbansa.

  5. Ang mga organisasyon ng mga Pilipino sa ibayong dagat, mga grupo ng
  simbahan, institusyong lokal at ng pamahalaan ng Pilipinas sa bansang
  kinarororonan ay makikipagtulungan sa pagtatatag ng mga counselling centers
  at support groups sa lahat ng mga bansang kinarororoonan ng mga Pilipino sa
  ibayong dagat.

  6. Ang mga NGO, akademya at mga institusyong lokal at ng pamahalaan ng
  Pilipinas sa mga bansang kinaroroonan ay makikipagtulungan sa pag-oorganisa at
  pagbibigay ng mga aksesibleng programa ng karunungan tungkol sa pangmatagalang
  pananalapi sa mga Pilipino sa ibayong dagat.

  7. Ang pribadong sektor, mga NGO, mga organisasyon ng Pilipino sa ibayong dagat,
  mga institusyong lokal at ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga bansang
  kinaroroonan ng mga Pilipino sa ibayong-dagat, mga ahensya ng UN at mga organisasyong
  internasyunal ay pagtitibayin ang mga multi-stakeholder partnership na
  naglalayong isakatuparan ang pagtataguyod ng seguridad pinansyal ng mga Pilipino
  sa ibayong dagat.

  8. Ang mga organisasyon ng Pilipino sa ibayong-dagat, mga grupo ng simbahan,
  pamahalaan ng Pilipinas, mga NGO at ang ILO ay magtutulungan upang mapagbuti ang
  kapasidad ng mga Pilipinong kasambahay sa ibayong dagat (halimbawa ay programa ukol sa
  value formation), at magtataguyod ng mga sentro ng serbisyo para sa kanila sa mga bansang
  kanilang kinaroroonan.

  9. Ang mga pamilyang Pilipino, mga grupo ng simbahan, mga NGO, mga
  organisasyon ng Pilipino sa ibayong dagat, mga institusyong lokal at ang pamahalaan ng
  Pilipinas ay sama-samang magtataguyod ng mga pag-aaral, pagsasaliksik, konsultasyon at
  pagkakalat ng impormasyon na naglalayong palalimin ang kaalaman sa mga
  usapin ukol sa mga kabataang Pilipino na bahagi ng migrasyong internasyonal at
  mag-oorganisa at magpapatupad ng mga programa na tutugon sa kanilang mga
  pangangailangan.

  10. Ang mga pamilyang Pilipino, mga grupo ng simbahan, mga NGO, mga
  organisasyon ng Pilipino sa ibayong dagat, ang pamahalaan ng Pilipinas at lokal
  na pamahalaan ng bansang kinaroroonan ay sama-samang magtutulungan at
  itataguyod ang pagtatayo ng mga counselling centers at support groups upang
  matugunan ang mga suliraning nakaaapekto sa mga pamilyang Pilipino na bahagi
  ng migrasyong internasyunal (halimbawa ay isolasyon, karahasan, mental at pisikal
  na kalusugan).

  11. Ang Global Filipino Diaspora Council at ang mga kasamang organisasyon ng Pilipino
  sa ibang bansa ay sama-samang itataguyod ang partisipasyon sa proseso ng D2D
  ng lahat ng mga Pilipino sa ibayong-dagat sa Europa sa pamamagitan ng kanilang mga
  organisasyon at magsisimula ito sa pagbabahagi ng mga pinagkasunduan ng komperensiya
  sa Roma sa kani-kanilang bansang kinaroroonan.

  12. Ang mga kaugnay na institusyon ng pamahalaan ng Pilipinas ay pagtitibayin
  ang mga kasalukuyan nang umiiral na mekanismo at istruktura na maari nang
  tumugon sa mga usaping tinukoy sa komperensya sa Roma.

  Samakatuwid kami ay pormal na nangangakong itataguyod ang pagpapatupad ng
  lahat ng nabanggit na mga rekomendasyon sa pamamagitan ng mga rehiyonal at nasyunal na network at plataporma, habang pinapanatili ang patuloy na ugnayan sa Global
  Filipino Diaspora Council.

  Bilang isang kongkretong paghahayag ng aming pangako, itinatatag namin ang
  European Network of Filipino Diaspora (ENFiD), ayon sa mga pamamaraang
  pinagtibay sa komperensyang ito.

  Roma, 29 Setyembre 2012


  Original signatories:

  Names Attachment to Rome Final

  Close Comments

  Leave a Reply